Domasi harisi Nhengeni

Usanyeperwe, domasi harisi nhengeni. Kutsvukirira kweganda hakusi kutsvukirira kwepfungwa. Domasi harisi nhengeni nokuti rinozvichipisa kuita Machipisa chaiwo.
  • 0

DAIRAI Kankaring Shumba

This is a poetic gleaning from Soul Jahlove's song "DAIRAI". Tell em say batai, chiba babababa...; Vaudze ndiriko,…
  • 0

Mangoma MBODZA kana MAZVIMBIRA

Kune ngoma dzenyika dzinonaka; kozoita ngoma mbodza. Ngoma dzinonaka dzinoenda nenyika, ngoma dzisinganake dzinobanhwa nenyika; ndonyaya yengoma mbodza…
  • 0

MUDZANGA ka MUSUVA

Hongu fodya inemari yaObama hobho, asi touraya vazukuru nekuti chibage chine yaObama shoma here? Kupihwa minda hazvireve kutorerwa…
  • 0

KUFUNGA kwedu kune MANGOROMERA

Gore rino, 2015, udza vano fungidzira iwe! Kungomirizika kwese kwese kunge twiza, haayaas; Kusvika vabvuma wani, haumbode kuudzwa…
  • 0

DEMBA harisi NGWENA

Vanofunga vodetemba zve! Dziva dziva, Ngwena ngwena; demba harisi ngwena. Usafungidzire, funga, nokuti kufungidzira handi kufunga.
  • 0
Subscribe to this RSS feed